Regulamin

Praca

ClickMe Smart Card (cyfrowa wizytówka i oprogramowanie)

Standard

Wizytówka z logo ClickMe, bez nazwiska, stanowiska i nazwy firmy. Naprawiono grafikę z przodu iz tyłu. Z tyłu w lewym górnym rogu logo ClickMe, w prawym górnym rogu unikalny kod QR, a pod nim numer identyfikacyjny karty.

Business

Wizytówka z indywidualnym projektem z przodu, z imieniem i/lub nazwą firmy i/lub stanowiskiem na odwrocie. Układ tyłu jest stały. W lewym górnym rogu logo ClickMe, w prawym górnym unikalny kod QR, a pod nim numer identyfikacyjny karty. Odstępstwo od tego układu jest możliwe tylko za odrębną umową, o której może udzielić informacji Dział Obsługi Klienta.

Abonament Premium

Opcjonalna usługa dodatkowa dla wszystkich typów ClickMe Smart Card.

Abonent

Osoba, w imieniu której dokonano płatności za usługę z jej rachunku bankowego.

Subskrypcja

Usługa cyfrowa. Obejmuje usługi premium, które wykraczają poza zwykłe użycie jako cyfrowej wizytówki.

Opłata za subskrybcję

Aktualna opłata jest wyświetlana na naszej stronie internetowej. Odstępstwo od tej kwoty jest możliwe w drodze niestandardowego uzgodnienia, które podlega pisemnemu potwierdzeniu.

Wygaśnięcie subskrypcji

Subskrypcja jest roczna lub miesięczna i będzie odnawiana tego samego dnia każdego roku lub miesiąca, aż do anulowania.

Data odnowienia

Datą odnowienia każdego abonamentu jest data dokonania opłaty wstępnej za usługę. (Dzień miesiąca)

Anulowanie subskrypcji

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. W przypadku anulowania nie będą naliczane żadne dalsze opłaty począwszy od daty następnego odnowienia. W przypadku rezygnacji w ciągu roku, opłata roczna lub miesięczna nie podlega proporcjonalnemu zwrotowi.

Użytkownik

Klient

Ktoś, kto zapłacił za którąkolwiek z naszych dostępnych usług lub jest użytkownikiem usługi.

Klient VIP

Wymaga subskrypcji premium.
Działa w systemie opłat miesięcznych, które są płatne co miesiąc tak długo, jak klient sobie tego życzy. Można go anulować w dowolnym momencie.
Obejmuje ciągłą edycję i zarządzanie profilami. Wszelkie wymagane zmiany w profilu zostaną wykonane przez dedykowanego współpracownika w ciągu 24 godzin. Na życzenie współpracownik może udzielić porad i szkoleń korporacyjnych związanych z korzystaniem z profili. Korporacyjne konsultacje/szkolenia prowadzone są online, a uczestnikami są współpracownicy korzystający z karty. W przypadku żądania szkolenia na miejscu może obowiązywać opłata za wezwanie.

Partner B2B

Korzysta z naszych usług w celu odsprzedaży. Istnieje osobna pisemna umowa z partnerem, a szczegóły są opisane w naszym Programie Partnerskim. Partner nie zawsze może zapłacić za usługę; określa to odrębna umowa na podstawie przedłożonego przez nich planu sprzedaży.

Pomoc techniczna

Obsługa klienta

Dostępne pod adresem e-mail hello@clcme.eu w trzech językach: angielskim, niemieckim, węgierskim.
Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania zarówno obecnych, jak i nowych klientów i partnerów, i zobowiązujemy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.

Obsługa klienta VIP

Dedykowany menedżer konta dostępny dla naszych klientów w odpowiednim języku. Są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania techniczne i mogą pomóc w edycji profilu na podstawie konkretnych próśb.
Klienci otrzymają dane kontaktowe swojego dedykowanego opiekuna klienta, w tym numer telefonu, po zakupie pakietu VIP.

Cyfrowe Profile

Uzyskując dostęp do naszych usług i platformy cyfrowej lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”) i będziesz nimi związany. Przed skorzystaniem z naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami.

Akceptacja Warunków

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz korzystać z Usługi.

Usługi premium

Użytkownicy naszego Serwisu mają możliwość subskrybowania pakietów premium, rocznych lub miesięcznych, w celu uzyskania ulepszonych funkcji i doświadczenia wolnego od reklam. Użytkownicy, którzy nie wykupili pakietu premium, przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że na ich profilach cyfrowych mogą pojawiać się reklamy.

Cyfrowe Profile z obsługą reklam

Aby świadczyć naszą Usługę bezpłatnie w dłuższej perspektywie, użytkownicy, którzy nie wykupili rocznego lub miesięcznego pakietu premium, mogą doświadczyć wyświetlania reklam w swoich profilach cyfrowych. Reklamy te mogą obejmować między innymi banery, treści promocyjne i linki sponsorowane. Treść i charakter reklam wyświetlanych w profilach cyfrowych innych niż premium zależy wyłącznie od firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby reklamy były trafne i nieinwazyjne, a ich celem było ulepszanie, a nie zakłócanie doświadczenia użytkownika.

Zmiany Regulaminu

ClickMe Smart Card zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Warunków zaczną obowiązywać z chwilą ich opublikowania. Obowiązkiem użytkowników jest okresowe przeglądanie Warunków w celu uzyskania aktualizacji.

Ogólne warunki handlowe (w tym informacje dla klientów)

1. Zastosowanie
2. Oferty, opisy usług
3. Proces zamówienia, zawarcie umowy4. Ceny, koszty dostawy
5. Dostawa, dostępność produktu
6. Warunki płatności7. Zastrzeżenie tytułu8. Gwarancja na produkt, gwarancja9. Obciążenie
10. Przechowywanie samej umowy
11. Uwagi końcowe

1. Zastosowanie

1.1. Relacja biznesowa między [proszę wstawić: DemoShop Ltd, właściciel: Tom Template, 1 Template Street, Post Code Template City] (zwanym dalej „sprzedawcą”) a klientem (zwanym dalej „klientem”) jest wyłącznie regulują poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

1.2. Wszelkie pytania lub reklamacje prosimy kierować do naszego działu obsługi klienta, na adres e-mail hello@clcme.eu

1.3. W niniejszych Ogólnych Warunkach Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu w większości niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością zawodową o charakterze komercyjnym lub na własny rachunek (zgodnie z definicją w § 13 BGB).

1.4. Ani własne warunki klienta, ani żadne inne warunki odbiegające od niniejszych Ogólnych warunków nie będą honorowane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich obowiązywanie.

2. Oferty, opisy usług
Prezentacja produktów w sklepie internetowym jest równoznaczna z zaproszeniem do złożenia zamówienia, a nie z prawnie wiążącą ofertą. Opisów usług zawartych w katalogach lub na stronach internetowych sprzedawcy nie należy utożsamiać ani z przyrzeczeniem, ani z gwarancją.
Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że w opisie danego produktu zaznaczono inaczej. Za wyjątkiem błędów.

Uwaga: W następnej sekcji wprowadź prawidłowe etykiety przycisków.
3. Proces zamówienia, zawarcie umowy
3.1. Klient ma możliwość dowolnego wyboru produktów z oferty Sprzedawcy i zebrania ich w tzw. „koszyk” za pomocą przycisku [Dodaj do koszyka]. Klient może następnie przejść do swojego koszyka iw razie potrzeby zmienić swój wybór, na przykład usuwając produkt z koszyka. Gdy klient jest zadowolony ze swojego wyboru, może przejść do ostatniego kroku w procesie zamówienia za pomocą przycisku [Przejdź do kasy].

3.2. Gdy klient kliknie przycisk [Złóż zamówienie (płatność zostanie pobrana)], składa wiążącą prośbę o zakup towaru aktualnie znajdującego się w jego koszyku. Przed złożeniem zamówienia Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu i zmiany danych swojego zamówienia, a także może skorzystać z funkcji „Wstecz” w swojej przeglądarce, aby powrócić do koszyka lub przerwać proces składania zamówienia. Istotne wpisy są oznaczone gwiazdką (*).
3.3. Sprzedawca odpowiada, wysyłając klientowi wiadomość e-mail z automatycznym potwierdzeniem odbioru; e-mail stanowi podsumowanie złożonego przez Klienta zamówienia i może zostać wydrukowany za pomocą funkcji „Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie otrzymanie zamówienia klienta przez sprzedawcę i nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia. Wiążącą umowę kupna uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyśle lub przekaże zamówiony produkt klientowi w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę zamówionego produktu w ciągu 2 dni, wysyłając klientowi drugi e-mail, potwierdzenie zamówienia lub fakturę .

3.4. Jeżeli sprzedawca oferuje opcję płatności z góry, umowę uważa się za zawartą w momencie podania przez klienta danych bankowych i wypełnienia wezwania do zapłaty. Jeżeli pomimo wymagalności i wysłania upomnienia sprzedawca nie otrzyma płatności w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, tym samym unieważniając zamówienie i w z kolei zwalnia sprzedawcę z obowiązku dostawy. W tym momencie zamówienie uważa się za zrealizowane bez dalszych konsekwencji ani dla klienta, ani dla sprzedawcy. Produkty, za które oferowana jest płatność z góry, można zatem zarezerwować maksymalnie na 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny, koszty dostawy

4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedawcy zawierają ustawowy podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
4.2. Sprzedawca oprócz wskazanych cen nalicza koszty dostawy. Koszty dostawy są jasno wyjaśnione klientowi na osobnej stronie internetowej oraz podczas samego procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność produktu
5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

5.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli z winy klienta dostawa towaru nie powiedzie się pomimo trzech prób dostawy. Wszelkie płatności już dokonane przez klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca nie z własnej winy nie otrzymał towaru od swojego dostawcy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta iw razie potrzeby zaoferuje mu dostarczenie porównywalnego produktu. Jeśli nie są dostępne porównywalne produkty lub klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi otrzymaną już płatność.5.4. Klienci są informowani o terminach dostaw i ograniczeniach dostaw (np. dostawa do określonych krajów z wyłączeniem innych) na odrębnej stronie internetowej lub w odpowiednim opisie produktu.

6. Warunki płatności
6.1. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru jednej z dostępnych form płatności; ich wybór dokonywany jest przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Klienci są informowani o dostępnych formach płatności na odrębnej stronie internetowej. 6.2. Jeśli dostępna jest płatność na konto, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej faktury. W przypadku wszystkich innych rodzajów płatności pełna płatność musi być dokonana z góry. 6.3. Jeśli do realizacji płatności zlecono dostawcom zewnętrznym (np. PayPal), zastosowanie mają ogólne warunki handlowe tych dostawców.6.4. Jeżeli termin płatności, do którego należy dokonać płatności, zostanie określony jako dzień kalendarzowy, klient zostanie uznany za zalegającego z płatnością z chwilą niedotrzymania tego terminu i będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 6.5. Obowiązek zapłaty przez klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę innych roszczeń odszkodowawczych za zwłokę.

6.6. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne lub uznane przez sprzedawcę. Klient może dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego, co roszczenia sprzedawcy.

7. Zastrzeżenie tytułuSprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu uiszczenia pełnej zapłaty.8. Gwarancja i gwarancja na produkt
8.1. Sprzedawca udziela gwarancji zgodnie z wymogami ustawowymi. 8.2. Towary dostarczone przez sprzedawcę podlegają gwarancji tylko wtedy, gdy klient został wyraźnie poinformowany o takiej gwarancji i jej warunkach przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.9. Odpowiedzialność
9.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w związku z odpowiedzialnością sprzedawcy za odszkodowanie mają zastosowanie niezależnie od innych ustawowych kryteriów kwalifikujących.

9.2. Sprzedawca odpowiada bez ograniczeń, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

9.3. Sprzedawca odpowiada również za drobne niedbalstwo prowadzące do naruszenia podstawowych obowiązków, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy oraz naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których klient może normalnie polegać . W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy jest jednak ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla danego rodzaju umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania prowadzące do naruszenia obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzednich. 9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do utraty życia, ciała lub zdrowia, wad stwierdzonych po przyjęciu gwarancji co do charakteru produktu lub wad utajnionych podstępem umyślnym. Odpowiedzialność zgodnie z warunkami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty pozostaje nienaruszona.

9.5. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie i/lub ograniczenie dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i agentów.

10. Przechowywanie samej umowy
10.1. Klient ma możliwość wydrukowania umowy za pomocą funkcji drukowania swojej przeglądarki na ostatnim etapie składania zamówienia (tj. przed złożeniem zamówienia u sprzedawcy).

10.2. Sprzedawca prześle również Klientowi potwierdzenie zamówienia zawierające wszystkie dane zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Ponadto Klient otrzyma kopię ogólnych warunków handlowych Sprzedawcy (w tym zasady anulowania Sprzedawcy oraz informacje o kosztach wysyłki i warunkach dostawy i płatności Sprzedawcy) wraz z potwierdzeniem zamówienia lub najpóźniej w momencie dostarczenia towaru . Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone zamówienia w swoim profilu. Przechowujemy również umowę w Twoim profilu, ale nie udostępniamy jej w Internecie.

11. Uwagi końcowe
11.1. Siedzibą prawną i miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy, o ile klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub majątkiem specjalnym prawa publicznego.

11.2. Językiem umowy jest język angielski

11.3. Platforma konsumencka Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed konsumencką komisją arbitrażową.

Mam pytanie? Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas!

Mówimy: po angielsku, niemiecku i węgiersku!
Krótki formularz kontaktowy
Inteligentne rozwiązania ClickMe - Inteligentna karta Business - NFC - QR - Klucz proxy - Karty hybrydowe - Cyfrowa karta Business - Link w profilu online - Mini strona internetowa
przechodzić
Ładowanie...
Linkedin Facebook pinterest youtube rss świergot Instagram pusty facebook rss-puste puste pinterest youtube świergot Instagram