Polityka prywatności

Wstęp

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych pragniemy poinformować Państwa o rodzajach danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”), które przetwarzamy, w jakich celach iw jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszelkiego przetwarzania danych osobowych, które przeprowadzamy, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, urządzeniach mobilnych, a także w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych ( zwanych dalej również łącznie „ofertą online”).

Użyte terminy nie są związane z płcią.

Stan: 2023.05.08

Przegląd treści

Odpowiedzialna osoba

Gergö Vasas / TyxDesign Online Agentur
Salzachstraße 39/20
1200, Wiedeń
Austria

Upoważnieni przedstawiciele: imię i nazwisko dyrektora zarządzającego/właściciela

Adres e-mail: hello@clcme.eu

Odcisk: Adres URL Twojego wydawnictwa (opcjonalnie, ale zalecany)

 

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych

Gergö Vasas eU / TyxDesign Online Agentur
Salzachstraße 39/20
1200 Wiedeń
Austria

 

Przegląd operacji przetwarzania

Poniższa tabela podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

 

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane giełdowe (np. nazwiska, adresy).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane lokalizacyjne (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby).
 • Dane umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Business i partnerzy umowni.
 • Zainteresowane strony.
 • Partner komunikacyjny.
 • Klienci.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).

Cel przetwarzania

 • Ocena zdolności kredytowej i ratingu kredytowego.
 • Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Ocena wizyty..
 • Procedury biurowe i organizacyjne
 • Śledzenie na różnych urządzeniach (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych).
 • Marketing bezpośredni (np. pocztą elektroniczną lub pocztą).
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny.
 • Prośby o kontakt i komunikacja
 • Pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych).
 • Profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Remarketing.
 • Pomiar zasięgu (np. statystyki wejść, rozpoznawanie powracających gości).
 • Środki bezpieczeństwa
 • Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, wykorzystanie plików cookie).
 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta
 • Zarządzaj żądaniami i odpowiadaj na nie.
 • Tworzenie grupy docelowej (określenie grup docelowych istotnych dla celów marketingowych lub innego wyjścia treści).

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych sprawach

 • Informacje kredytowe (decyzja na podstawie oceny kredytowej).

Stosowne podstawy prawne

Poniżej podajemy podstawę prawną podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), na podstawie której przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO w kraju zamieszkania i zamieszkania użytkownika lub w naszym kraju mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli ponadto w poszczególnych przypadkach zastosowanie mają bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o tym w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami prawa, uwzględniając stan techniki, koszty realizacji oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia i zakres o zagrożeniu praw i wolności osób fizycznych, w celu zapewnienia stopnia ochrony współmiernego do zagrożenia.

Środki takie obejmują w szczególności ochronę poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego i elektronicznego dostępu do danych oraz dostępu, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania dostępności i segregacji danych, które ich dotyczą. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na wszelkie zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów zgodnie z zasadą ochrony danych, projektując technologię i stosując domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych.

Szyfrowanie SSL (https): Aby chronić Twoje dane przesyłane za pośrednictwem naszej oferty online, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia rozpoznasz po przedrostku https:// w pasku adresowym Twojej przeglądarki.

 

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

W toku przetwarzania przez nas danych osobowych może się zdarzyć, że dane te zostaną przekazane lub ujawnione innym organom, spółkom, jednostkom organizacyjnym prawnie samodzielnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. instytucje płatnicze w kontekście transakcji płatniczych, dostawcy usług, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści, które są zintegrowane ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, aw szczególności zawieramy z odbiorcami Twoich danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Twoich danych.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych innym osobom, organom lub firmom, będzie to miało miejsce wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego przez umowę lub prawo, będziemy przetwarzać lub zezwalać na przetwarzanie danych wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązanie umowne poprzez tak zwane standardowe klauzule ochronne Komisji UE, gdzie certyfikaty lub istnieją wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych (art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

korzystanie z plików cookie

Cookies to pliki tekstowe, które zawierają dane z odwiedzanych stron internetowych lub domen i są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Przechowywane informacje mogą obejmować np. ustawienia języka na stronie internetowej, status logowania, koszyk zakupów czy lokalizację, w której obejrzano film. Termin „pliki cookie” obejmuje również inne technologie, które wykonują te same funkcje, co pliki cookie (np. gdy informacje o użytkowniku są przechowywane przy użyciu pseudonimowych identyfikatorów internetowych, zwanych również „identyfikatorami użytkownika”)

Wyróżnia się następujące rodzaje i funkcje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookies (też: sesyjne lub sesyjne): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania można zapisać lub wyświetlić preferowaną zawartość bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi witrynę. Podobnie, w takim pliku cookie mogą być przechowywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych.
 • Własne pliki cookie: Własne pliki cookie są ustawiane przez nas samych.
 • Pliki cookie stron trzecich: Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane głównie przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji o użytkownikach.
 • Niezbędne (też: niezbędne lub absolutnie niezbędne) pliki cookies: Pliki cookies mogą być bezwzględnie niezbędne do działania serwisu (np. do przechowywania loginów lub innych wpisów użytkowników lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Cookies statystyczne, marketingowe i personalizacyjne: Ponadto pliki cookie są z reguły używane również w kontekście pomiaru zasięgu oraz gdy w profilu użytkownika zapisywane są zainteresowania użytkownika lub jego zachowanie (np. przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.) na poszczególnych stronach internetowych. Profile takie służą do pokazywania użytkownikom np. treści, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Ta procedura jest również nazywana „śledzeniem”, czyli śledzeniem potencjalnych zainteresowań użytkowników. . Jeśli korzystamy z plików cookie lub technologii „śledzących”, poinformujemy Cię o tym osobno w naszej polityce prywatności lub gdy wyrazisz na to zgodę.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Podstawa prawna, na jakiej przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookies, zależy od tego, czy poprosimy Cię o wyrażenie zgody. Jeżeli tak jest i wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażona zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w zakresie działania naszej oferty internetowej i jej ulepszania) lub, jeśli korzystanie z plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Czas przechowywania: O ile nie udzielimy Państwu wyraźnych informacji na temat czasu przechowywania stałych plików cookie (np. w ramach tzw. zgody na pliki cookie), należy założyć, że czas przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odstąpieniu od umowy i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, czy zezwolenia prawnego, możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez technologie plików cookie (łącznie określane jako „opt-out”). Możesz początkowo zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki, np. dezaktywując obsługę plików cookie (chociaż może to również ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu internetowego). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookies do celów marketingu internetowego można również zgłosić za pomocą różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem stron internetowych https://optout.aboutads.info I https://www.youronlinechoices.com/. Ponadto możesz otrzymywać dalsze powiadomienia o sprzeciwie w kontekście informacji o usługodawcach i wykorzystywanych plikach cookie.

Przetwarzanie danych cookies na podstawie zgody: Zanim przetworzymy lub zezwolimy na przetwarzanie danych w kontekście korzystania z plików cookie, prosimy użytkowników o wyrażenie zgody, którą można cofnąć w dowolnym momencie. Zanim zgoda nie zostanie wyrażona, w razie potrzeby stosowane są pliki cookies, które są bezwzględnie niezbędne do działania naszej oferty internetowej.

Ustawienia plików cookie/potwierdzenie:

 • Przetwarzane typy danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

 

Usługi handlowe i biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i potencjalnych klientów (zwanych łącznie „partnerami umownymi”) w ramach umownych i porównywalnych stosunków prawnych oraz związanych z tym środków oraz w zakresie komunikacji z partnerami umownymi ( lub przed zawarciem umowy), np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zabezpieczenia naszych praw oraz w celu zadań administracyjnych związanych z tymi informacjami oraz w celu organizacji biznesowej firmy. W ramach obowiązującego prawa przekazujemy dane partnerów umownych stronom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub za zgodą osób, których dane dotyczą (np. , transportowe i inne usługi pomocnicze oraz podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi i prawni, dostawcy usług płatniczych czy organy podatkowe). Partnerzy umowni zostaną poinformowani o innych formach przetwarzania, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Poinformujemy partnerów umownych, jakie dane są wymagane do wyżej wymienionych celów przed lub w ramach zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnego oznaczenia (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych) lub osobiście .

Usuwamy dane po wygaśnięciu rękojmi i porównywalnych zobowiązań, tj. zasadniczo po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. do celów podatkowych zwykle 10 lat). Usuwamy dane, które zostały nam ujawnione przez kontrahenta w ramach zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamówienia, z reguły po zakończeniu zamówienia.

Jeśli korzystamy z zewnętrznych dostawców lub platform do świadczenia naszych usług, warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform mają zastosowanie w relacjach między użytkownikami a dostawcami.

Konto klienta: Strony umowy mogą założyć konto w ramach naszej oferty online (np. konto klienta lub użytkownika, w skrócie „konto klienta”). Jeśli wymagana jest rejestracja konta klienta, partnerzy umowy są o tym informowani, a także o informacjach wymaganych do rejestracji. Konta klientów nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W ramach rejestracji i kolejnych logowań oraz korzystania z konta klienta przechowujemy adresy IP klientów wraz z czasem dostępu, aby móc udowodnić rejestrację i zapobiec ewentualnemu nadużyciu konta klienta.

Jeśli klienci zlikwidowali swoje konto klienta, dane dotyczące konta klienta zostaną usunięte, z zastrzeżeniem, że przechowywanie takich danych jest wymagane ze względów prawnych. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich danych w przypadku usunięcia konta klienta.

Analizy ekonomiczne i badania rynku: Ze względów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz w celu identyfikacji trendów rynkowych, życzeń partnerów umownych i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp., przy czym grupa zainteresowanych osób może obejmować umowy partnerzy, zainteresowane strony, klienci, goście i użytkownicy naszej oferty online.

Analizy przeprowadzane są na potrzeby ocen zarządzania przedsiębiorstwem, badań marketingowych i rynkowych (np. w celu określenia grup klientów o różnej charakterystyce). Czyniąc to, możemy, jeśli to możliwe, wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników, w tym ich dane, np. dotyczące używanych usług. Analizy służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to analizy anonimowe o zsumowanych, tj. zanonimizowanych wartościach. Ponadto szanujemy prywatność użytkowników i przetwarzamy dane do celów analitycznych możliwie anonimowo i, jeśli to możliwe, anonimowo (np. jako dane zbiorcze).

Shop i handel elektroniczny: Przetwarzamy dane naszych klientów w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zamówienia wybranych produktów, towarów i powiązanych usług, a także ich płatności oraz dostawy lub realizacji. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, korzystamy z usług dostawców, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i spedycyjnych, w celu realizacji dostawy lub realizacji dla naszych klientów. W celu przetwarzania transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są oznaczone jako takie w ramach zamówienia lub porównywalnego procesu nabycia i obejmują informacje wymagane do dostawy lub świadczenia i fakturowania, a także dane kontaktowe, aby móc dokonać niezbędnych uzgodnień.

 • Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta), wykorzystanie dane (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Zainteresowane osoby: Zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i umowni, klienci.
 • Cel przetwarzania: Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta, zapytania kontaktowe i komunikacja, procedury biurowe i organizacyjne, zarządzanie i odpowiadanie na zapytania, środki bezpieczeństwa, ocena działań odwiedzających, marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników)
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO), Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)

 

Dostawca usług płatniczych

W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, ze względu na zobowiązania prawne lub w inny sposób w oparciu o nasze uzasadnione interesy, oferujemy zainteresowanym osobom wydajne i bezpieczne opcje płatności oraz korzystamy z usług innych dostawców usług płatniczych oprócz banków i instytucji kredytowych (łącznie „usługi płatnicze dostawcy").

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także dane dotyczące umowy, kwoty i odbiorcy. Dane te są wymagane do przeprowadzenia transakcji. Jednak wprowadzone dane są przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących konta lub karty kredytowej, a jedynie informację z potwierdzeniem lub negatywną informację o płatności. W pewnych okolicznościach dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. W tym zakresie odsyłamy do Ogólnych Warunków Handlowych oraz informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

W przypadku transakcji płatniczych obowiązują warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców usług płatniczych, do których można uzyskać dostęp na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odwołujemy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia praw do odwołania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

 • Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu) ), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)
 • Zainteresowane osoby: Klienci, perspektywy.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Podstawy prawne: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)

Używane usługi i usługodawcy:

Ocena kredytowa

W przypadku wpłacania zaliczek lub podejmowania porównywalnego ryzyka handlowego (np. przy składaniu zamówienia na rachunek) zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji dotyczących tożsamości i zdolności kredytowej w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od firm usługowych specjalizujących się w tym (agencje kredytowe) w celu ochrony uzasadnionych interesów.

Otrzymane od agencji kredytowych informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku płatności przetwarzamy w ramach właściwej uznaniowej decyzji o nawiązaniu, wykonaniu i rozwiązaniu stosunku umownego. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty zaliczki lub innej zaliczki w przypadku negatywnego wyniku oceny kredytowej.

Decyzja o wypłacie zaliczki podejmowana jest zgodnie z art. 22 RODO wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji w indywidualnym przypadku, która jest podejmowana przez nasze oprogramowanie na podstawie informacji z agencji kredytowej.

Jeśli uzyskamy wyraźną zgodę partnerów umownych, podstawą prawną informacji kredytowej i przekazywania danych klienta do agencji kredytowych jest zgoda. Jeśli zgoda nie zostanie uzyskana, informacje o zdolności kredytowej będą oparte na naszym uzasadnionym interesie polegającym na wiarygodności naszych wniosków o płatność.

 • Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta).
 • Zainteresowane osoby: Klienci, perspektywy.
 • Cel przetwarzania: Ocena zdolności kredytowej i wypłacalności.
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).
 • Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych sprawach: Informacje kredytowe (decyzja na podstawie oceny kredytowej).

Używane usługi i usługodawcy:

 

Udostępnienie oferty online i hostingu

Aby bezpiecznie i wydajnie świadczyć nasze usługi online, korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do usług online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastruktury i platform, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług baz danych oraz usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia usługi hostingowej mogą obejmować wszelkie dane dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach użytkowania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczania treści ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

Wysyłka i hosting poczty elektronicznej: Usługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców oraz inne informacje dotyczące wysyłania wiadomości e-mail (np. zaangażowani dostawcy) oraz treść odpowiednich wiadomości e-mail. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu wykrywania SPAMU. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail w Internecie z reguły nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane podczas przesyłania, ale (chyba że stosowana jest metoda szyfrowania typu end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za ścieżkę transmisji wiadomości e-mail między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze.

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: My sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) zbieramy dane o każdym dostępie do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę stron internetowych i plików, do których uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, przesłaną ilość danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (wcześniej odwiedzanej strony) oraz, co do zasady, adresy IP i usługodawcę wysyłającego zapytanie.

Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, np. w celu uniknięcia przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku nadużyć, tzw. ataków DDoS) oraz zapewnienia wykorzystania pojemności serwerów i ich stabilności.

 • Przetwarzane typy danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawy prawne: Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

 

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) dane osób zwracających się z zapytaniem będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe oraz do podjęcia wszelkich żądanych działań.

Odpowiadanie na zapytania kontaktowe w ramach stosunków umownych lub przedumownych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi na zapytania (przed)umowne lub w inny sposób na podstawie uzasadnionego interesu w udzieleniu odpowiedzi.

 • Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)
 • Zainteresowane osoby: Partnerzy komunikacyjni, zainteresowane strony.
 • Cel przetwarzania: Prośby o kontakt i komunikacja, zarządzanie i odpowiadanie na prośby.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytań przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Używane usługi i usługodawcy:

 

Newsletter i powiadomienia elektroniczne

Wysyłamy newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej „newsletterami”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zezwoleniem ustawowym. Jeśli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w kontekście rejestracji do biuletynu, są one decydujące dla zgody użytkowników. Ponadto nasze biuletyny zawierają informacje o naszych usługach i nas samych.

Aby zarejestrować się w celu otrzymywania naszych biuletynów, z reguły wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska w celu osobistego kontaktu w newsletterze lub innych danych, jeśli są one niezbędne do celów newslettera.

Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się zawsze w ramach tak zwanej procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zagranicznego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

Usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Adresy e-mail, których nie subskrybujemy, możemy przechowywać przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić wcześniej wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. W każdej chwili możliwe jest indywidualne żądanie usunięcia, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody. W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeczności zastrzegamy sobie prawo do zapisania adresu e-mail na czarnej liście wyłącznie w tym celu.

Logowanie procedury rejestracji odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wykazania, że została ona przeprowadzona prawidłowo. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym systemie wysyłania.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Wysyłanie biuletynów odbywa się na podstawie zgody odbiorców lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na naszych uzasadnionych interesach w marketingu bezpośrednim, jeśli i w zakresie dozwolonym przez prawo, np. w przypadku istniejącej reklamy klientów. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Rejestracja procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wykazania, że został przeprowadzony zgodnie z prawem.

Treść: Informacje o nas, naszych usługach, działaniach i ofertach.

Analiza i pomiar wydajności: Biuletyny zawierają tak zwany „web beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług pocztowych, z jego serwera. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, a także Państwa adres IP i czas wywołania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania naszego biuletynu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze na podstawie ich lokalizacji wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Analiza ta obejmuje również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani naszym zamiarem, ani, jeśli jest stosowany, zamiarem dostawcy usług pocztowych jest obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam raczej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Ocena newslettera i pomiar sukcesu odbywa się, za wyraźną zgodą użytkowników, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu korzystania z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom biznesowym i spełnia oczekiwania użytkowników.

Oddzielne odwołanie pomiaru wydajności nie jest niestety możliwe. W takim przypadku należy anulować całą subskrypcję biuletynu lub zgłosić sprzeciw.

 • Przetwarzane typy danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Zainteresowane osoby: Partnerzy komunikacyjni.
 • Cel przetwarzania: Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).
 • Prawo do odwołania (rezygnacja): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. odwołać swoją zgodę lub sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu. Link do rezygnacji z newslettera znajdziesz albo na końcu każdego newslettera, albo możesz skorzystać z jednej z wyżej wymienionych opcji kontaktu, najlepiej e-maila.

Używane usługi i usługodawcy:

 

Analiza, monitorowanie i optymalizacja sieci

Analiza internetowa (znana również jako „pomiar zasięgu”) służy do oceny strumieni odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowanie, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimowe. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład określić, w jakich godzinach nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są najczęściej wykorzystywane lub zaprosić do ponownego wykorzystania. Możemy również zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analizy internetowej możemy również skorzystać z procedur testowych, np. w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

W tym celu można tworzyć tak zwane profile użytkowników i przechowywać je w pliku (tzw. „cookie”) lub stosować podobne procedury o tym samym celu. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe i elementy używane na tych stronach, a także szczegóły techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, dane te mogą być również przetwarzane, w zależności od dostawcy.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. W celu ochrony użytkowników stosujemy jednak procedurę maskowania adresów IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, dane przechowywane w kontekście analizy internetowej, testów A/B i optymalizacji nie są wyraźnymi danymi użytkownika (takimi jak adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimami. Oznacza to, że ani my, ani dostawcy wykorzystywanego oprogramowania nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z zewnętrznych dostawców, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. zainteresowania sprawną, ekonomiczną i przyjazną odbiorcom usługą). W tym kontekście pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

 • Przetwarzane typy danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cel przetwarzania: Pomiar zasięgu (np. statystyki wejść, rozpoznawanie powracających gości), śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/zachowań, wykorzystanie plików cookies), ocena działań odwiedzających, profilowanie (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: IP-Masking (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Używane usługi i usługodawcy:

 • etracker: Analiza sieci/pomiar zasięgu; usługodawca: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Niemcy; strona internetowa: https://www.etracker.com; Polityka prywatności: https://www.etracker.com/datenschutz/; Rezygnacja: https://www.etracker.de/privacy?et= [PROSZĘ USTAW IDENTYFIKATOR KONTA].
 • Matomo (bez ciasteczek): Matomo to przyjazne dla ochrony danych oprogramowanie do analizy sieci, które jest używane bez plików cookie i w którym rozpoznawanie powracających użytkowników odbywa się za pomocą tak zwanego „cyfrowego odcisku palca”, który jest przechowywany anonimowo i zmieniany co 24 godziny; za pomocą „cyfrowego odcisku palca” ruchy użytkowników w ramach naszej oferty online są rejestrowane za pomocą pseudonimizowanych adresów IP w połączeniu z ustawieniami przeglądarki po stronie użytkownika w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości poszczególnych użytkowników; usługodawca: analiza sieci/pomiar zasięgu w przypadku samodzielnego hostingu; strona internetowa: https://matomo.org/.

 

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu internetowego, który może obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub wyświetlanie reklam i innych treści (zwanych łącznie „Treścią”) w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników i pomiar ich skuteczność.

W tym celu tworzone są i zapisywane w pliku (tzw. „cookies”) tzw. profile użytkowników lub podobne procedury, za pomocą których przechowywane są dane użytkowników istotne dla prezentacji ww. treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i szczegóły techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, dane te również mogą być przetwarzane.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. Stosujemy jednak dostępne procedury maskowania adresu IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, w kontekście procesu marketingu online nie są przechowywane żadne jasne dane użytkownika (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy procedur marketingu internetowego nie znamy faktycznej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach.

Co do zasady informacje w profilach są zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnych procedur. Te pliki cookie mogą być później odczytywane i analizowane w celu prezentowania treści na innych stronach internetowych, które stosują tę samą procedurę marketingu internetowego, a także mogą być uzupełniane o dodatkowe dane i przechowywane na serwerze dostawcy procedury marketingu internetowego.

Wyjątkowo do profili można przypisać wyraźne dane. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której korzystamy w ramach marketingu online, a sieć łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi danymi. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą zawrzeć dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę podczas rejestracji.

Z zasady uzyskujemy dostęp tylko do zbiorczych informacji o sukcesie naszych reklam. Jednak w ramach tzw. pomiarów konwersji możemy sprawdzić, które z naszych działań marketingowych online doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że używane pliki cookie są przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z zewnętrznych dostawców, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. zainteresowania sprawną, ekonomiczną i przyjazną odbiorcom usługą). W tym kontekście pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

piksele Facebooka: Z jednej strony piksel Facebooka umożliwia Facebookowi określenie osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do prezentacji reklam (tzw. „reklamy na Facebooku”). W związku z tym używamy Piksela Facebooka do wyświetlania zamieszczanych przez nas Reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom na Facebooku oraz w ramach usług współpracujących z Facebookiem partnerów (tzw. „Audience Network” https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które można zobaczyć na odwiedzanych stronach internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie wydają się irytujące. Piksel Facebooka umożliwia nam również śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „pomiar konwersji”).

 • Przetwarzane typy danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane lokalizacyjne (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby)
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online), zainteresowane strony.
 • Cel przetwarzania: Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, wykorzystanie plików cookie), remarketing, ocena działań odwiedzających, marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych), pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości), tworzenie grupy docelowej (określanie grup docelowych istotnych dla celów marketingowych lub innego wyjścia treści), śledzenie na różnych urządzeniach (przetwarzanie danych użytkownika na różnych urządzeniach w celach marketingowych)
 • Środki bezpieczeństwa: IP-Masking (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (opt-out): Odwołujemy się do informacji o ochronie danych odpowiednich dostawców i możliwości sprzeciwu (tzw. „opt-out”) wskazanych dla dostawców. Jeżeli nie określono wyraźnej opcji rezygnacji, istnieje możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje rezygnacji, które są oferowane w skróconej formie dla odpowiednich obszarów: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (c) Stany Zjednoczone: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Kanada: https://optout.aboutads.info.

Używane usługi i usługodawcy:

 • Menedżer tagów Google: Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tak zwanymi tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu, a tym samym integrować inne usługi z naszą ofertą online. Sam Menedżer Tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat usług Google. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Marketing online i analityka internetowa; usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads i pomiar konwersji: Korzystamy z internetowego procesu marketingowego „Google Ads” w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), które mają być wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Mierzymy również konwersję reklam. Jednak poznajemy tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tak zwanym „tagiem śledzenia konwersji”. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Menedżer reklam Google: Używamy „Google Marketing Platform” (i usług takich jak „Google Ad Manager”) do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.). Google Marketing Platform charakteryzuje się tym, że reklamy wyświetlane są w czasie rzeczywistym na podstawie domniemanych zainteresowań użytkowników. Dzięki temu możemy lepiej kierować reklamy w ramach naszej oferty online, aby wyświetlać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlają się reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych witrynach, nazywa się to „remarketingiem”. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Piksel Facebooka: Dostawca usługi: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, Spółka dominująca: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy; Prawo do odwołania (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Informujemy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to wiązać się z ryzykiem dla użytkowników, ponieważ egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione.

Ponadto dane użytkownika w sieciach społecznościowych są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. W ten sposób na przykład profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników. Z kolei profile użytkowników mogą być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam w sieciach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których zapisywane są zachowania i zainteresowania użytkowników. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (w szczególności jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowy opis poszczególnych form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out) znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych i informacjach dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników w każdym przypadku i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji. Jeśli mimo to potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Cel przetwarzania: Prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, wykorzystanie plików cookie), remarketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości).
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Używane usługi i usługodawcy:

Twitter: sieć społecznościowa; dostawca usług: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, (Ustawienia) https://twitter.com/personalization.

 

 

 

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

W naszej ofercie internetowej uwzględniamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są uzyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub przyciski i wpisy mediów społecznościowych (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Integracja zawsze zakłada, że zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie przesłać treści do swoich przeglądarek. Do wyświetlenia tych treści lub funkcji niezbędny jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidzialna grafika, zwana także „sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach internetowych, do których prowadzą linki, czasie wizyty i inne szczegóły dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli poprosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z zewnętrznych dostawców, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. zainteresowania sprawną, ekonomiczną i przyjazną odbiorcom usługą). W tym kontekście pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

 • Przetwarzane typy danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane o lokalizacji (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby), dane dotyczące treści (np. wpisy w Internecie formularze), dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Zainteresowane osoby: Użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online), partnerzy komunikacji.
 • Cel przetwarzania: Świadczenie naszych usług online i przyjazność dla użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, stosowanie plików cookie), marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników) , środki bezpieczeństwa, administracja i reagowanie na zgłoszenia.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO), zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), wykonanie umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b. RODO).

Używane usługi i usługodawcy:

 • Wtyczki i treści Facebooka: Wtyczki i treści społecznościowe Facebooka — mogą obejmować treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski umożliwiające użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online na Facebooku. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; dostawca usługi: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółka dominująca: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy; Rezygnacja: ustawienia reklam: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Czcionki Google: Integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google, przy czym dane użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkowników. Integracja opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach, polegających na bezpiecznym technicznie, bezobsługowym i efektywnym wykorzystaniu czcionek, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnieniu ewentualnych ograniczeń licencyjnych przy ich integracji. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Mapy Google: Integrujemy mapy usługi „Mapy Google” dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (najczęściej w kontekście ustawień ich urządzeń mobilnych); usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • ReCaptcha: Udostępniamy funkcję „ReCaptcha” służącą do wykrywania botów, np. podczas wprowadzania danych do formularzy online. Dane behawioralne użytkowników (np. ruchy myszą lub zapytania) są oceniane, aby móc odróżnić ludzi od botów. Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.google.com/recaptcha/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Wtyczki i treści Twittera: Wtyczki i przyciski Twittera — mogą obejmować treści takie jak obrazy, filmy lub tekst oraz przyciski umożliwiające użytkownikom udostępnianie treści z tej oferty online w serwisie Twitter. Usługodawca: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; strona internetowa: https://twitter.com/de; Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy.
 • Filmy na youtube: Treści wideo; usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Rezygnacja: Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa z chwilą cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie lub ustania innych zezwoleń (np. gdy przestanie obowiązywać cel, w jakim dane były przetwarzane lub nie będą już konieczne) w celu).

O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie ogranicza się do tych celów. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe lub które muszą być przechowywane w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Dalsze informacje na temat usuwania danych osobowych można znaleźć również w poszczególnych wskazówkach dotyczących ochrony danych zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu przez nas danych spowodują, że będzie to konieczne. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany spowodują konieczność podjęcia przez Ciebie działań w celu współpracy (np. wyrażenia zgody) lub otrzymania innego indywidualnego powiadomienia.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy mogą z czasem ulegać zmianie i prosimy o sprawdzenie tych informacji przed skontaktowaniem się z nami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne uprawnienia wynikające z RODO, które wynikają w szczególności z art. 15 do 21 RODO:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) UOD; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim marketingu.
 • Prawo do wycofania zgód: W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę.
 • Prawo dostępu do informacji: Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskać informację o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z przepisami masz prawo żądać uzupełnienia dotyczących Ciebie danych lub sprostowania nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.
 • Prawo do anulowania i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z przepisami prawa masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, które Cię dotyczą, albo ewentualnie, zgodnie z przepisami ustawowymi, żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, zgodnie z wymogami prawnymi, otrzymać dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.
 • Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo, zgodnie z przepisami ustawowymi, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia podejrzenia naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dane dotyczące Ciebie naruszają RODO.

Definicje terminów

W tej sekcji znajduje się przegląd terminów stosowanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele pojęć zostało zaczerpniętych z prawa i zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 RODO. Definicje prawne są wiążące. Z drugiej strony poniższe wyjaśnienia mają przede wszystkim pomóc Ci je zrozumieć. Terminy są posortowane alfabetycznie.

 • Śledzenie konwersji: „Śledzenie konwersji” oznacza procedurę służącą określeniu efektywności działań marketingowych. W tym celu zazwyczaj na urządzeniach użytkownika w ramach stron internetowych, na których realizowane są działania marketingowe, zapisywany jest plik cookie, a następnie ponownie pobierany na docelowej stronie internetowej. Możemy na przykład wykorzystać to do śledzenia skuteczności reklam, które umieściliśmy na innych stronach internetowych).
 • Informacje dotyczące ratingu kredytowego: Zautomatyzowane decyzje opierają się na automatycznym przetwarzaniu danych bez interwencji człowieka (np. w przypadku automatycznego odrzucenia zakupu na konto, wniosku kredytowego online lub procedury składania wniosku online bez interwencji człowieka. Zgodnie z art. 22 DPA takie zautomatyzowane decyzje są dopuszczalne wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osoby, których dane dotyczą, jeżeli są one niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli prawo krajowe dopuszcza takie decyzje.
 • Śledzenie na różnych urządzeniach: Śledzenie na różnych urządzeniach to forma śledzenia, w ramach której informacje o zachowaniu i zainteresowaniach użytkowników są rejestrowane na różnych urządzeniach w tak zwanych profilach poprzez przypisanie użytkownikom identyfikatora internetowego. Pozwala to na analizę informacji o użytkowniku w celach marketingowych, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki czy urządzenia korzysta (np. telefon komórkowy czy komputer stacjonarny). W przypadku większości dostawców identyfikacja online nie jest powiązana z jasnymi danymi, takimi jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub e-mail.
 • Maskowanie IP: Maskowanie IP to metoda usuwania ostatniego oktetu, czyli dwóch ostatnich cyfr adresu IP, tak aby adres IP nie mógł już służyć do jednoznacznej identyfikacji osoby. Maskowanie adresu IP jest zatem sposobem pseudonimizacji metod przetwarzania, zwłaszcza w marketingu internetowym
 • Marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny: O marketingu opartym na zainteresowaniach i/lub marketingu behawioralnym mówi się wtedy, gdy potencjalne zainteresowania użytkowników reklamami i innymi treściami są z góry określone możliwie najdokładniej. Odbywa się to na podstawie informacji o ich dotychczasowym zachowaniu (np. odwiedzaniu i przebywaniu na określonych stronach internetowych, zachowaniach zakupowych czy interakcjach z innymi użytkownikami), które są zapisywane w tzw. profilu. Co do zasady w tym celu wykorzystywane są pliki cookies.
 • Pomiar konwersji: Pomiar konwersji to metoda pozwalająca określić skuteczność działań marketingowych. W tym celu zazwyczaj na urządzeniach użytkowników w ramach stron internetowych, na których odbywają się działania marketingowe, zapisywany jest plik cookie, a następnie ponownie pobierany na docelowej stronie internetowej. Dzięki temu możemy na przykład sprawdzić, czy reklamy, które umieściliśmy na innych stronach internetowych, odniosły sukces.
 • Dane osobiste: „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość , tożsamość fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej
 • Profilowy: Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy, oceny lub przewidywania niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować informacje o wieku, płci, lokalizacji i przemieszczaniu się, interakcja ze stronami internetowymi i ich treścią, zachowania zakupowe, interakcje społeczne z innymi ludźmi) (np. zainteresowanie określonymi treściami lub produktami, zachowania związane z kliknięciami na stronie internetowej lub w lokalizacji). Do celów profilowania często wykorzystywane są pliki cookie i sygnalizatory WWW.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (znany również jako analityka internetowa) służy do oceny przepływu odwiedzających do oferty online i może uwzględniać zachowanie lub zainteresowania odwiedzających w określonych informacjach, takich jak zawartość stron internetowych. Za pomocą analizy zasięgu właściciele serwisów internetowych mogą np. określić, o której godzinie odwiedzający odwiedzają ich witrynę i jakie treści ich interesują. Dzięki temu mogą lepiej dostosować zawartość serwisu do potrzeb odwiedzających. Pseudonimiczne pliki cookie i sygnały nawigacyjne są często wykorzystywane do celów analizy zasięgu, aby rozpoznać powracających gości i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjną analizę korzystania z oferty online.
 • Remarketing: O „remarketingu” lub „retargetingu” mówi się np. wtedy, gdy w celach reklamowych odnotowuje się w serwisie internetowym, którymi produktami użytkownik był zainteresowany, aby przypomnieć mu o tych produktach na innych stronach internetowych, np. w reklamach.
 • Dane lokalizacji: Dane lokalizacyjne powstają, gdy urządzenie mobilne (lub inne urządzenie posiadające wymagania techniczne umożliwiające określenie lokalizacji) łączy się z komórką radiową, siecią WLAN lub podobnymi środkami technicznymi i funkcjami określania lokalizacji. Dane lokalizacyjne służą do wskazania możliwego do określenia geograficznego położenia ziemi, na którym znajduje się dane urządzenie. Dane lokalizacyjne mogą być wykorzystywane na przykład do wyświetlania funkcji mapy lub innych informacji zależnych od lokalizacji.
 • Śledzenie: Dane lokalizacyjne powstają, gdy urządzenie mobilne (lub inne urządzenie posiadające wymagania techniczne umożliwiające określenie lokalizacji) łączy się z komórką radiową, siecią WLAN lub podobnymi środkami technicznymi i funkcjami określania lokalizacji. Z reguły informacje o zachowaniu i zainteresowaniach dotyczące wykorzystywanych ofert online są przechowywane w plikach cookie lub na serwerach dostawców technologii śledzących (tzw. profilowanie). Informacje te można następnie wykorzystać na przykład do wyświetlania użytkownikom reklam, które prawdopodobnie odpowiadają ich zainteresowaniom.
 • Odpowiedzialna osoba: „Osoba odpowiedzialna” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie:„Przetwarzanie” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin jest szeroki i obejmuje praktycznie całą obróbkę danych, niezależnie od tego, czy chodzi o gromadzenie, analizę, przechowywanie, przesyłanie czy usuwanie.
 • Tworzenie grupy docelowej: O tworzeniu grup docelowych (lub „odbiorcach niestandardowych”) mówi się wtedy, gdy grupy docelowe są wyznaczane w celach reklamowych, np. poprzez umieszczanie reklam. Na przykład na podstawie zainteresowania użytkownika określonymi produktami lub tematami w Internecie można stwierdzić, że użytkownik ten jest zainteresowany reklamami podobnych produktów lub sklepem internetowym, w którym oglądał te produkty. „Lookalike Audiences” (lub podobne grupy docelowe) mają z kolei miejsce, gdy treści uznane za odpowiednie są wyświetlane użytkownikom, których profile lub zainteresowania prawdopodobnie odpowiadają użytkownikom, dla których utworzono profile. Do tworzenia niestandardowych odbiorców zazwyczaj wykorzystuje się pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web. i podobni odbiorcy.

Mam pytanie? Potrzebujesz wyceny? Napisz do nas!

Mówimy: po angielsku, niemiecku i węgiersku!
Krótki formularz kontaktowy
Inteligentne rozwiązania ClickMe - Inteligentna karta Business - NFC - QR - Klucz proxy - Karty hybrydowe - Cyfrowa karta Business - Link w profilu online - Mini strona internetowa
przechodzić
Ładowanie...
Linkedin Facebook pinterest youtube rss świergot Instagram pusty facebook rss-puste puste pinterest youtube świergot Instagram