Privacybeleid

Invoering

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten persoonsgegevens (hierna ook wel “gegevens” genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van het leveren van onze diensten en in het bijzonder op onze websites, mobiel, als binnen externe online aanwezigheid, zoals onze sociale media-profielen ( hierna ook gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd.

De gebruikte termen zijn niet genderspecifiek.

Staat: 2023.05.08

Inhoud overzicht

Verantwoordelijk persoon

Gergö Vasas / TyxDesign Online Agentur
Salzachstraße 39/20
1200, Wenen
Oostenrijk

Gemachtigde vertegenwoordigers: voor- en achternaam van de directeur/eigenaar

E-mailadres: hallo@clcme.eu

Opdruk: URL van uw afdruk (optioneel, maar aanbevolen)

 

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming

Gergö Vasas eU / TyxDesign Online Agentur
Salzachstraße 39/20
1200 Wenen
Oostenrijk

 

Overzicht van de verwerkingen

De volgende tabel vat de soorten gegevens samen die worden verwerkt en de doeleinden van de verwerking ervan, en verwijst naar de betrokkenen.

 

Soorten gegevens die worden verwerkt

 • Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon).
 • Contractgegevens (bijv. voorwerp van het contract, duur, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

 • Business en contractpartners.
 • Geïnteresseerde partijen.
 • Communicatiepartner.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Doel van de verwerking

 • Evaluatie van de kredietwaardigheid en kredietwaardigheid.
 • Levering van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Visitatie evaluatie..
 • Kantoor- en organisatorische procedures
 • Cross-Device Tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).
 • Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of per post).
 • Op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Profilering (gebruikersprofielen aanmaken).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheids maatregelen
 • Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies).
 • Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice
 • Beheer en beantwoord verzoeken.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content).

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen

 • Kredietinformatie (beslissing op basis van een kredietbeoordeling).

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder geven wij de rechtsgrondslag van de basisverordening gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de voorschriften van de AVG er in uw of ons land waar u woonachtig of domicilie bent, ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn. Indien bovendien in individuele gevallen specifiekere rechtsgronden van toepassing zijn, informeren wij u hierover in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Contractuitvoering en precontractuele vragen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij te beschermen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Veiligheids maatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, waarbij we rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende kansen van optreden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een beschermingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico.

Dergelijke maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, openbaarmaking, vrijwaring van de beschikbaarheid en scheiding van gegevens die daarop betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, gegevens worden verwijderd en wordt gereageerd op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door technologie te ontwerpen en door gebruik te maken van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https): Om uw gegevens die via ons onlineaanbod worden verzonden te beschermen, gebruiken wij SSL-codering. Dergelijke gecodeerde verbindingen herkent u aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

 

Verzending en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch onafhankelijke organisatie-eenheden of personen. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betalingsinstellingen in het kader van betalingstransacties, dienstverleners met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd behoren. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke vereisten en sluiten wij met de ontvangers van uw gegevens in het bijzonder passende contracten of overeenkomsten af die dienen om uw gegevens te beschermen.

Gegevensverwerking in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven zal dit uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of overdracht vereist door een contract of door de wet, zullen we alleen gegevens verwerken of toestaan dat deze worden verwerkt in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie, waar certificeringen of er bestaan bindende interne regels voor gegevensbescherming (Art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod informatie over een gebruiker op te slaan. Tot de opgeslagen informatie kunnen bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de locatie waar een video is bekeken behoren. De term 'cookies' omvat ook andere technologieën die dezelfde functies uitvoeren als cookies (bijvoorbeeld wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatoren, ook wel 'gebruikers-ID's' genoemd).

Er worden de volgende cookietypen en -functies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan de gewenste inhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Op dezelfde manier kunnen in een dergelijke cookie de interesses van gebruikers die voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden gebruikt, worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf geplaatst.
 • Cookies van derden: Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Daarnaast worden cookies doorgaans ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bijvoorbeeld het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies etc.) op individuele webpagina's worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld inhoud te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel 'tracking' genoemd, dat wil zeggen het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. . Als we cookies of ‘tracking’-technologieën gebruiken, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of wanneer u uw toestemming geeft.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies hangt af van de vraag of wij u om uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij de bedrijfsvoering van ons onlineaanbod en de verbetering ervan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagduur: Tenzij wij u expliciete informatie verstrekken over de opslagduur van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie-opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagduur maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over intrekking en verzet (opt-out): Afhankelijk van of de verwerking gebaseerd is op toestemming of wettelijke toestemming, kunt u op elk moment uw verleende toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (hoewel dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door middel van diverse diensten, vooral in het geval van tracking, via de websites. https://optout.aboutads.info En https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u verdere bezwaarschriften ontvangen in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat wij gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen wij gebruikers om hun toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat de toestemming niet is verleend, worden indien nodig cookies gebruikt die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons onlineaanbod.

Cookie-instellingen/bevestiging:

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 letter a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

 

Commerciële en zakelijke dienstverlening

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijvoorbeeld klanten en potentiële klanten (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare juridische relaties, evenals bijbehorende maatregelen en in het kader van de communicatie met de contractuele partners ( of precontractueel), bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, onze rechten veilig te stellen en voor de doeleinden van de administratieve taken die verband houden met deze informatie en voor de doeleinden van de bedrijfsorganisatie van het bedrijf. In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van de contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of met toestemming van de betrokken personen (bijvoorbeeld aan betrokken telecommunicatiebedrijven). , transport en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractpartners worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij zullen de contractpartners vóór of in het kader van de gegevensverzameling informeren over welke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig zijn, bijvoorbeeld in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk .

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, dat wil zeggen in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantaccount zijn opgeslagen, bijvoorbeeld zolang ze om wettelijke archiveringsredenen (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden) moeten worden bewaard. meestal 10 jaar). Gegevens die door de contractpartner in het kader van een bestelling aan ons zijn verstrekt, verwijderen wij overeenkomstig de specificaties van de bestelling, doorgaans na het einde van de bestelling.

Als we voor het leveren van onze diensten gebruik maken van externe aanbieders of platforms, zijn in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende externe aanbieders of platforms van toepassing.

Klantenrekening: Contractpartijen kunnen binnen ons online aanbod een account aanmaken (bijvoorbeeld klant- of gebruikersaccount, kortweg "klantaccount"). Indien de registratie van een klantaccount vereist is, worden de contractpartners hiervan op de hoogte gesteld, evenals over de voor de registratie benodigde informatie. De klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. In het kader van de registratie en daaropvolgende logins en het gebruik van het klantaccount slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en mogelijk misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, voor zover het bewaren van deze gegevens om juridische redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om hun gegevens te beveiligen wanneer het klantaccount wordt geannuleerd.

Economische analyses en marktonderzoek: Om bedrijfskundige redenen en om markttrends, wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren wij de ons beschikbare gegevens over zakelijke transacties, contracten, vragen enz., waarbij de betrokken groep personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfskundige evaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen wij, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers inclusief hun gegevens, bijvoorbeeld over de gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ten behoeve van ons en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses betreft met samengevatte, dat wil zeggen geanonimiseerde, waarden. Verder respecteren wij de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en indien mogelijk anoniem (bijvoorbeeld als samengevatte gegevens).

Shop en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestel- of vergelijkbare acquisitieproces en omvat de informatie die nodig is voor de levering, respectievelijk terbeschikkingstelling en facturering, evenals contactgegevens om eventuele noodzakelijke afspraken te kunnen maken.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, klantcategorie), gebruik gegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Geïnteresseerde partijen, zaken- en contractpartners, klanten.
 • Doel van de verwerking: Verlening van contractuele diensten en klantenservice, contactaanvragen en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures, beheer en reactie op vragen, beveiligingsmaatregelen, evaluatie van bezoekersacties, op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen)
 • Legale basis: Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b. AVG), wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid. 1 lit. c. AVG). 1 zin 1 lit. f AVG)

 

Betaaldienstverlener

In het kader van contractuele en andere rechtsverhoudingen bieden wij, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op grond van onze gerechtvaardigde belangen, de betrokken personen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden en maken naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere betalingsdienstaanbieders (gezamenlijk ‘betaaldienstverleners’). aanbieders").

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekening- of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, som- en ontvangergerelateerde gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat wij geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan kredietagentschappen. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. In dit verband verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

Voor betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en het doen gelden van herroepingsrechten, informatie en andere rechten van betrokken personen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden ), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Klanten, prospects.
 • De doeleinden van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslagen: Vervulling van contractuele en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG)

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Kredietbeoordeling

Als wij vooruitbetalingen doen of vergelijkbare commerciële risico's nemen (bijvoorbeeld bij bestellingen op rekening), behouden wij ons het recht voor om identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen met het oog op de beoordeling van het kredietrisico op basis van wiskundig-statistische procedures van dienstverlenende bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. gebied (kredietagentschappen) om legitieme belangen te vrijwaren.

Wij verwerken de van de kredietagentschappen ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand in het kader van een behoorlijke discretionaire beslissing over het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor om bij een negatief resultaat van de kredietbeoordeling betaling op rekening of enig ander voorschot te weigeren.

De beslissing om een voorschot te betalen wordt genomen in overeenstemming met Art. 22 AVG uitsluitend op basis van een geautomatiseerde beslissing in het individuele geval, die door onze software wordt genomen op basis van informatie van de kredietorganisatie.

Als we de uitdrukkelijke toestemming van contractpartners verkrijgen, is de wettelijke basis voor kredietinformatie en de overdracht van klantgegevens aan de kredietagentschappen toestemming. Als er geen toestemming wordt verkregen, zal de kredietwaardigheidsinformatie gebaseerd zijn op ons legitieme belang bij de betrouwbaarheid van onze betalingsaanvragen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen), betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, duur, klantcategorie).
 • Betrokken personen: Klanten, prospects.
 • Doel van de verwerking: Beoordeling van de kredietwaardigheid en solvabiliteit.
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 letter a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).
 • Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen: Kredietinformatie (beslissing op basis van een kredietbeoordeling).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Terbeschikkingstelling van het online aanbod en webhosting

Om onze online diensten veilig en efficiënt aan te kunnen bieden, maken wij gebruik van de diensten van één of meerdere webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) de online diensten toegankelijk zijn. Voor deze doeleinden kunnen we gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, en beveiligings- en technische onderhoudsdiensten.

De in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod verwerkte gegevens kunnen alle gegevens over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten, die in het kader van gebruik en communicatie worden gegenereerd. Dit omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van online-aanbiedingen aan browsers te kunnen leveren, en alle gegevens die binnen ons online-aanbod of vanaf websites worden ingevoerd.

E-mailverzending en hosting: Tot de webhostingdiensten waar wij gebruik van maken behoort tevens het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders, evenals andere informatie over het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld de betrokken providers) en de inhoud van de betreffende e-mails verwerkt. Voornoemde gegevens kunnen tevens worden verwerkt ten behoeve van SPAM-detectie. Houd er rekening mee dat e-mails op internet over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens de verzending versleuteld, maar (tenzij er een end-to-end-versleutelingsmethode wordt gebruikt) niet op de servers waarvandaan ze worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de bezochte webpagina's en bestanden bevatten, de datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolume, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de capaciteitsbenutting van de servers en hun stabiliteit te garanderen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inhoudsgegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgrondslagen: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

 

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dit nodig is om de contactvragen en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

Het beantwoorden van contactvragen in het kader van contractuele of precontractuele relaties vindt plaats om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of om (pre)contractuele vragen te beantwoorden en anderszins op basis van het legitieme belang bij het beantwoorden van de vragen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, geïnteresseerden.
 • Doel van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, beheer en reactie op verzoeken.
 • Legale basis: Vervulling van contractuele en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Nieuwsbrief en elektronische meldingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna “nieuwsbrieven” genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Verder bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het doorgaans voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wel kunnen wij u vragen om een naam op te geven ten behoeve van persoonlijk contact in de nieuwsbrief, of andere gegevens indien deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in-procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt altijd via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met buitenlandse e-mailadressen kan registreren. De nieuwsbriefregistraties worden geregistreerd om het registratieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van het registratie- en bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen, om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In geval van verplichtingen om tegenstrijdigheden permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op een zwarte lijst op te slaan.

Het loggen van de registratieprocedure is gebaseerd op onze legitieme belangen om te bewijzen dat deze correct is uitgevoerd. Als wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Het verzenden van nieuwsbrieven is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op onze legitieme belangen bij direct marketing, indien en voor zover toegestaan door de wet, bijvoorbeeld in het geval van bestaande klantenreclame. Als wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te versturen, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om te bewijzen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen.

Analyse en prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", dat wil zeggen een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald, of, als we een mailingserviceprovider gebruiken, van hun server. In het kader van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun ophaallocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de mailingserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

De evaluatie van de nieuwsbrief en het meten van het succes worden, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen met als doel het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

Een afzonderlijke intrekking van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk. In dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of bezwaar worden gemaakt.

 • Verwerkte gegevenstypen: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners.
 • Doel van de verwerking: Direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).
 • Recht op beroep (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dat wil zeggen uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt gebruik maken van een van de bovengenoemde contactmogelijkheden, bij voorkeur per e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Webanalyse (ook wel ‘bereikmeting’ genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstromen van ons onlineaanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen op welk tijdstip ons onlineaanbod of de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. We kunnen ook begrijpen welke gebieden optimalisatie vereisen.

Naast webanalyse kunnen we ook testprocedures gebruiken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de componenten ervan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en in een bestand worden opgeslagen (zogenaamde "cookie") of kunnen soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, bezochte webpagina's en op die pagina's gebruikte elementen omvatten, en technische details zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze gegevens afhankelijk van de aanbieder ook worden verwerkt.

Ook worden de IP-adressen van gebruikers opgeslagen. We gebruiken echter een IP-maskeringsprocedure (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen zijn de gegevens die in het kader van webanalyse, A/B-testen en optimalisatie worden opgeslagen geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen), maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de gebruikte software niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectievelijke procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doel van de verwerking: Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), tracking (bijv. interesse-/gedragsgerelateerde profilering, gebruik van cookies), evaluatie van bezoekersacties, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Veiligheids maatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • etracker: Webanalyse/bereikmeting; dienstverlener: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Duitsland; website: https://www.etracker.com; Privacybeleid: https://www.etracker.com/datenschutz/; Afmelden: https://www.etracker.de/privacy?et= [STEL UW ACCOUNT-ID IN].
 • Matomo (zonder cookies): Matomo is gegevensbeschermingsvriendelijke webanalysesoftware, die zonder cookies wordt gebruikt en waarbij de herkenning van terugkerende gebruikers gebeurt met behulp van een zogenaamde "digitale vingerafdruk", die anoniem wordt opgeslagen en elke 24 uur wordt gewijzigd; met de "digitale vingerafdruk" worden gebruikersbewegingen binnen ons onlineaanbod met behulp van gepseudonimiseerde IP-adressen in combinatie met browserinstellingen aan de gebruikerszijde zodanig geregistreerd dat conclusies over de identiteit van individuele gebruikers niet mogelijk zijn; dienstverlener: webanalyse/bereikmeting bij self-hosting; website: https://matomo.org/.

 

Online marketing

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor onlinemarketingdoeleinden, waaronder in het bijzonder de marketing van advertentieruimte of de weergave van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk "Inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de bovengenoemde inhoud relevante gebruikersgegevens worden opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld de bekeken inhoud, bezochte webpagina's, gebruikte online netwerken omvatten, maar ook communicatiepartners en technische details zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze gegevens ook worden verwerkt.

Ook worden de IP-adressen van gebruikers opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeringsprocedures (dwz pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de online marketingprocedures niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

In de regel wordt de informatie in de profielen opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later worden uitgelezen en geanalyseerd met het oog op de presentatie van inhoud op andere websites die hetzelfde online marketingproces gebruiken, en kunnen ook worden aangevuld met aanvullende gegevens en worden opgeslagen op de server van de aanbieder van het online marketingproces.

Bij wijze van uitzondering kunnen aan de profielen duidelijke gegevens worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij het online marketingproces gebruiken en het netwerk de gebruikersprofielen koppelt aan de bovengenoemde gegevens. Houd er rekening mee dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door tijdens de registratie toestemming te geven.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter controleren welke van onze onlinemarketingprocedures tot een zogenaamde conversie hebben geleid, dat wil zeggen bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Facebook-pixels: Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan gebruikers op Facebook en binnen de diensten van partners die samenwerken met Facebook (het zogenaamde "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die kunnen worden afgeleid uit de bezochte websites) die wij naar Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversiemeting").

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten), geïnteresseerden.
 • Doel van de verwerking: Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekersacties, op interesses en gedrag gebaseerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen), bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud), cross-device tracking (cross-device verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden)
 • Veiligheids maatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Legale basis: Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 letter a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).
 • Mogelijkheid tot verzet (opt-out): Wij verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende aanbieders en de mogelijkheden van bezwaar (zogenaamde "opt-out") die voor de aanbieders zijn aangegeven. Indien er geen expliciete opt-out mogelijkheid is aangegeven, is het mogelijk om cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser. Dit kan echter de functies van ons onlineaanbod beperken. Wij raden daarom de volgende aanvullende opt-outmogelijkheden aan, die in samengevatte vorm voor de betreffende gebieden worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (c) VS: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Canada: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google-label Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij via een interface zogenaamde websitetags kunnen beheren en zo andere diensten in ons online aanbod kunnen integreren. De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers verwijzen wij u naar de volgende informatie over de diensten van Google. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google-analyse: Online marketing en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Advertenties en conversiemeting: We gebruiken het online marketingproces "Google Ads" om advertenties op het Google-advertentienetwerk te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) en deze weer te geven aan gebruikers die vermoedelijk geïnteresseerd zijn in de advertenties. Ook meten wij de conversie van de advertenties. We leren echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Advertentie Manager: We gebruiken het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties op het Google advertentienetwerk te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.). Het Google Marketing Platform kenmerkt zich door het feit dat advertenties in realtime worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van gebruikers. Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod beter targeten, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is, wordt dit 'remarketing' genoemd. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-pixel: Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, Moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; Recht op beroep (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om te communiceren met de daar actieve gebruikers of om informatie over ons aan te bieden.

Houd er rekening mee dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruikers met zich meebrengen, omdat de handhaving van de rechten van de gebruikers kan worden bemoeilijkt.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken doorgaans verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingsvormen en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de betreffende netwerken.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van de rechten van de betrokkene wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden geldend gemaakt. Alleen de aanbieders hebben in elk geval toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Verwerkte gegevenstypen: Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doel van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 letter f. AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Twitter: Sociaal netwerk; dienstverlener: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS; Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, (Instellingen) https://twitter.com/personalization.

 

 

 

Plug-ins en ingebedde functies en inhoud

Wij nemen in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen op die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of social media-knoppen en bijdragen zijn (hierna uniform "inhoud" genoemd).

De integratie veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers verwerken, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Voor de weergave van deze inhoud of functies is daarom het IP-adres nodig. We doen ons uiterste best om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbeacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, de te linken websites, het tijdstip van bezoek en andere details over het gebruik van ons onlineaanbod, evenals gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij ook uw aandacht vestigen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon), inhoudsgegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren), inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen), contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten), communicatiepartners.
 • Doel van de verwerking: Levering van onze onlinediensten en gebruiksvriendelijkheid, levering van contractuele diensten en klantenservice, contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen) , beveiligingsmaatregelen, administratie en reactie op verzoeken.
 • Legale basis: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG), toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG), uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG). 1 zin 1 lit. b AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwijderd zodra hun toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt niet meer van toepassing is of als ze niet nodig zijn Voor het doel).

Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, blijft de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard of die moeten worden opgeslagen met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsaantekeningen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en update van het privacybeleid

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het voor u noodzakelijk maken om actie te ondernemen om mee te werken (bijvoorbeeld om uw toestemming te geven) of om een andere individuele melding te ontvangen.

Als we in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Controleer de gegevens voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen heeft u op grond van de AVG recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 AVG:

 • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 (1) (e) of (f) DPA; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke marketing, inclusief profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe marketing. marketing.
 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op toegang tot informatie: U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de betreffende gegevens al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wet heeft u het recht om de aanvulling van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.
 • Recht op annulering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, het recht om de gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft tevens het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermoedelijke inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens gegevens over u zijn in strijd met de AVG.

Definities van termen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en worden vooral gedefinieerd in art. 4 AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg is daarentegen vooral bedoeld om u te helpen deze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Conversies bijhouden: ‘Conversies bijhouden’ betekent een procedure om de effectiviteit van marketingactiviteiten te bepalen. Voor dit doel wordt doorgaans een cookie op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen worden uitgevoerd, opgeslagen en vervolgens weer op de doelwebsite opgehaald. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Kredietbeoordelingsinformatie: Geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op automatische gegevensverwerking zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld in het geval van een automatische afwijzing van een aankoop op rekening, een online kredietaanvraag of een online aanvraagprocedure zonder menselijke tussenkomst. Volgens artikel 22 Wbp zijn dergelijke geautomatiseerde beslissingen zijn alleen toegestaan als de betrokkenen hun toestemming geven, als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of als de nationale wetgeving dergelijke beslissingen toestaat.
 • Tracking op verschillende apparaten: Cross-device tracking is een vorm van tracking waarbij de gedrags- en interesse-informatie van gebruikers op verschillende apparaten wordt vastgelegd in zogenaamde profielen, door gebruikers een online-identificator toe te wijzen. Hierdoor kan de gebruikersinformatie worden geanalyseerd voor marketingdoeleinden, ongeacht de browser of het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoons of desktopcomputers). Bij de meeste aanbieders is de online identificatie niet gekoppeld aan duidelijke gegevens, zoals namen, post- of e-mailadressen.
 • IP-maskering: IP-maskering is een methode om het laatste octet, dat wil zeggen de laatste twee cijfers van een IP-adres, te verwijderen, zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. IP-maskering is daarom een manier om verwerkingsmethoden te pseudonimiseren, vooral in online marketing
 • Op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing: Er is sprake van op interesses gebaseerde en/of gedragsmatige marketing wanneer de potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud vooraf zo nauwkeurig mogelijk zijn bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijvoorbeeld het bezoeken en verblijven op bepaalde websites, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden in de regel cookies gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een methode om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Voor dit doel wordt doorgaans een cookie op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden opgeslagen en vervolgens weer op de doelwebsite opgehaald. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: "persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
 • Profilering: Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, evalueren of voorspellen (afhankelijk van het type profilering kan dit informatie omvatten over leeftijd, geslacht, locatie en bewegingsgegevens, interactie met websites en de inhoud ervan, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen) (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers meenemen in bepaalde informatie, zoals de inhoud van websites. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld in kaart brengen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunnen ze de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een onlineaanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: Men spreekt bijvoorbeeld van "remarketing" of "retargeting", wanneer voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Locatie gegevens: Locatiegegevens worden aangemaakt wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische middelen en functies voor locatiebepaling. Locatiegegevens dienen om de geografisch bepaalbare positie van de aarde aan te geven waarop het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere locatieafhankelijke informatie weer te geven.
 • Volgen: Locatiegegevens worden aangemaakt wanneer een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische vereisten voor locatiebepaling) verbinding maakt met een radiocel, een WLAN of soortgelijke technische middelen en functies voor locatiebepaling. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie over de gebruikte online aanbiedingen opgeslagen in cookies of op servers van de aanbieders van de trackingtechnologieën (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties weer te geven aan gebruikers die waarschijnlijk aansluiten bij hun interesses.
 • Verantwoordelijk persoon: "Verantwoordelijke persoon" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
 • Verwerken:“Verwerking” betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet op automatische wijze. De term is breed en omvat vrijwel alle omgang met gegevens, of het nu gaat om verzameling, analyse, opslag, verzending of verwijdering.
 • Doelgroepvorming: Er is sprake van doelgroepvorming (of "custom Audiences") wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld het invoegen van advertenties. Op basis van de interesse van een gebruiker in bepaalde producten of onderwerpen op internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar hij/zij de producten heeft bekeken. Van Lookalike Audiences (of vergelijkbare doelgroepen) is sprake wanneer de inhoud die geschikt wordt geacht wordt weergegeven aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn gemaakt. Cookies en webbakens worden over het algemeen gebruikt om aangepaste doelgroepen te creëren. en lookalike publiek.

Heb je een vraag? Prijsopgave nodig? Stuur ons een bericht!

Wij spreken: Engels, Duits en Hongaars!
Kort contactformulier
ClickMe Smart Solutions - Slimme Business-kaart - NFC - QR - Proxysleutel - Hybride kaarten - Digitale Business-kaart - Link in bio online profiel - Miniwebsite
kruis
Bezig met laden...
gelinkt facebook pinterest youtube rss twitteren instagram facebook-leeg rss-leeg linkedin-blanco pinterest youtube twitteren instagram